Hervorming EU-regels over arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers

Mogelijk vanaf 2021 gelijk loon bij gelijk werk voor gedetacheerde werknemers

28-11-2017

Het Europees Parlement (EP) wil “ter beschikking gestelde werknemers” binnen de EU beter beschermen en oneerlijke concurrentie een halt toeroepen. Om dit te bereiken heeft het EP in 2016 een voorstel tot hervorming van richtlijn 96/71/EG ingediend. Over dit voorstel wordt druk onderhandeld. Wat is de stand van zaken?

Toepassing van detacheringstermijn

Het voorstel introduceert een “detacheringstermijn” van 12 maanden, verlengbaar met 6 maanden. Tijdens de detacheringstermijn geldt de “harde kern van arbeidsvoorwaarden” van het gastland. Het gaat om bepalingen die zijn opgenomen in wetgeving of algemeen verbindende verklaarde cao's op het gebied van:

  • bezoldiging (alle looncomponenten, zoals het geldende periodeloon in de schaal, toeslagen voor overwerk, periodieken, eindejaarsuitkeringen);
  • voldoende rusttijden; 
  • veilige arbeidsomstandigheden; 
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen; 
  • een minimum aantal vakantiedagen.

Na afloop van de detacheringstermijn is het arbeidsrecht van het EU-gastland van toepassing, uitgezonderd het ontslagrecht. Men noemt dit: "de uitgebreide harde kern van arbeidsvoorwaarden". Naast de harde-kernbepalingen, gelden dan bijvoorbeeld ook de verlofregelingen van het EU-gastland. In Nederland zijn detacherende ondernemingen straks mogelijk premies verschuldigd voor "opleidings- en ontwikkelingsfondsen", opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in een branche. Deze fondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in de branche.

Gelijke arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Verder creëert het voorstel gelijkheid tussen gedetacheerde uitzendkrachten en de werknemers van de inlenende onderneming in het gastland. Uitzendkrachten krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden als de collega's in vaste dienst bij de inlener.

Verwachte ingangsdatum nieuwe regels

Vanaf november 2017 starten de onderhandelingen over het huidige voorstel tussen de EC, het EP en de Raad van Ministers. Pas nadat deze drie partijen een akkoord bereiken, kan de herziene detacheringsrichtlijn ingaan. De EU-landen moeten de nieuwe regels dan 4 jaar na de ingangsdatum gaan toepassen. Bij een akkoord en publicatie van de richtlijn in 2017, gaan de regels dus in vanaf 2021.