Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Aanvullingsuitkering WW of WGA Nederland

Private Aanvulling WW en WGA ook voor arbeidsongeschikte of volledig werkloze grensarbeiders

13-08-2021

Woont u in België of Duitsland en werkt u als werknemer in Nederland? Als u volledig werkloos of arbeidsongeschikt raakt en een wettelijke uitkering krijgt, kunt u de private aanvullingsuitkering 'PAWW' uit Nederland krijgen.

Wat is de PAWW?

PAWW staat voor Private Aanvulling WW of WGA. De PAWW is een cao-gebaseerde uitkering van maximaal 14 maanden voor werklozen of arbeidsongeschikten. Deze uitkering compenseert de verlaagde uitkeringsduur van de werkloosheidsuitkering WW of de loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering WGA. Uitvoerder van deze regeling is de Stichting PAWW.

Wat zijn de PAWW-voorwaarden?

Op het moment dat u volledig werkloos of arbeidsongeschikt raakt:

 • werkte u in Nederland en was u verzekerd voor de werknemersverzekeringen; en
 • heeft u ten minste 10 jaar arbeidsverleden als verzekerde werknemer; en
 • valt u onder een Nederlandse cao met PAWW-afspraken.

Verder is van belang dat u recht heeft op een wettelijke uitkering. Dat is de loongerelateerde WGA-uitkering van UWV, of een wettelijke werkloosheidsuitkering uit uw woonland België of Duitsland. 

Wanneer gaat de PAWW in?

De PAWW-ingangsdatum hangt af van uw uitkeringsrecht.
 • Krijgt u de loongerelateerde WGA-uitkering? De PAWW gaat in na afloop van uw WGA-uitkering. Hoe lang u de loongerelateerde WGA-uitkering kunt krijgen, is afhankelijk van de duur van uw arbeidsverleden. 
 • Krijgt u een werkloosheidsuitkering uit België? De PAWW gaat in na afloop van de eerste 12 maanden werkloosheidsuitkering. 
 • Krijgt u een werkloosheidsuitkering uit Duitsland? Voor zover nu bekend, gaat de PAWW in na afloop van het Arbeitslosengeld I. Hoe lang u Arbeitslosengeld I kunt krijgen, is afhankelijk van uw arbeidsverleden.

Hoe lang duurt de PAWW?

De duur van de PAWW is maximaal 14 maanden. Hoeveel maanden precies u PAWW krijgt, hangt af van het verschil in maanden tussen:
 • de duur van de WGA- of fictieve WW-uitkering, berekend volgens de regels op 31 december 2015; en
 • de duur van de door UWV toegekende WGA-uitkering of de duur van de fictieve WW-uitkering.
Voorbeeld. Een werknemer werkte 18 jaar als verzekerde werknemer. Volgens de oude regeling krijgt de werkloze 18 maanden uitkering: een maand per gewerkt jaar. Op basis van de nieuwe regeling krijgt de werkloze 14 maanden uitkering: een maand per gewerkt jaar, voor de eerste 10 jaar, en een halve maand per gewerkt jaar, na afloop van 10 jaar. De werkloze krijgt 4 maanden PAWW.

Hoe hoog is de PAWW?

De SPAWW berekent de PAWW met het dagloon waarop de WGA-uitkering of fictieve WW-uitkering is gebaseerd. Dat dagloon is gebaseerd op het brutoloon dat u verdiende in de 12 maanden direct voor de maand waarin u werkloos of arbeidsongeschikt werd, gedeeld door 261. Het dagloon kan niet hoger zijn dan €216,90. Bij de berekening van de uitkering moet SPAWW ook rekening houden met de inkomsten naast de PAWW. 

 • U krijgt de loonaanvullings- of vervolguitkering van UWV: SPAWW trekt het bedrag van de uitkering af van de PAWW. 
 • U krijgt een werkloosheidsuitkering uit België: SPAWW trekt het bedrag van de uitkering af van de PAWW. 

Hoe en wanneer vraagt u de PAWW aan?

U maakt een gebruikersaccount aan op het PAWW-portaal. Daarna logt u in en vult u het online aanvraagformulier in. 

 • Bent u arbeidsongeschikt? Vraag PAWW aan een maand voor de einddatum van de loongerelateerde WGA-uitkering. 
 • Bent u werkloos? Als u in België woont, vraagt u PAWW aan zodra u 11 maanden werkloosheidsuitkering heeft ontvangen. Als u in Duitsland woont, vraagt u PAWW aan een maand voor de einddatum van het Arbeitslosengeld I.

Binnen uiterlijk 6 weken stuurt SPAWW u een beslissing. Krijgt u PAWW? Dan bent u verplicht om maandelijks uw overige inkomsten en sollicitatie-activiteiten aan SPAWW door te geven. U hoeft over uw PAWW geen premies werknemers- en volksverzekeringen te betalen. Behalve als u weer in Nederland gaat werken en in Nederland sociaal verzekerd raakt.